ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา       จัดสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
      เทคโนโลยีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2
      ปีการศึกษา 2561
      ในวันที่  29  พฤศจิกายน  2561
      เวลา 14.00-16.00 น.  ณ ห้อง QS1-508
      อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
      นิสิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยี
      การศึกษา  จัดสัมมนาการนำเสนอผลงาน
      "โครงงานเทคโนโลยีการศึกษา : การศึกษา
      อิสระ"   ในวันที่  29  พฤศจิกายน  2561
      เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้อง QS1-508
      อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1

      คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
      เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
      ระดับปริญญาโท
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
           - สาขาวิชาสมอง จิตใจ และการเรียนรู้
           - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
           - สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
           - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
             เป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

      ระดับปริญญาเอก
           - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
           - สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
           - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
             เป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ)