ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สร้างนวัตกรรม ผู้นำเทคโนโลยี มีคุณธรรม

ความเคลื่อนไหว

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการปฏิบัติงาน มีความเพียรพยายาม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเป็นผู้นำ

ข้อมูลภาควิชา

บริการนิสิต

ระบบสารสนเทศ

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศ

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศ

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 4 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความเคลื่อนไหว

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 206 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
— 14 กันยายน 2562 ดูภาพกิจกรรม
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำวิทยานิพนธ์แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 203 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
— 14 กันยายน 2562 ดูภาพกิจกรรม

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อภาควิชา

อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์

0-38393250 , 0-38102056 , 0-38102058

อีเมล ietbuu@go.buu.ac.th

© IET.BUU