ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
      คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
      การเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์
      ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้าน
      สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในวันศุกร์ที่
      8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง
      ประชุม 206 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
      นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
      การศึกษา จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ "การใช้
      อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณนอกสถานที่และ
      การผลิตรายการโทรทัศน์อย่างมืออาชีพ"
     ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.00น.
      ณ อาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัยบูรพา

      ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา       ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาเทคโนโลยี
      การศึกษา จำนวน 4 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายใน
      โครงการประกวดการออกแบบสื่อให้ความรู้
      ทางการเงิน "ฉลาดคิด-ฉลาดใช้ U-Contest
      กับกรุงศรี คอนซูเมอร์" ประจำปี 2560 โดยนิสิต
      ที่เข้ารอบสุดท้าย ได้รับเงินรางวัลในการผลิตสื่อ
      ทีมละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โครงการนี้       เป็นการบูรณาการในรายวิชาการผลิตและนำ
      เสนอสื่อ โดยมี ดร.อุทิศ บำรุงชีพ เป็นผู้สอน
      (เข้ารอบจำนวน 3 ทีม) และรายวิชาการพัฒนา
       สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดยมี ดร.อาจณรงค์
       มโนสุทธิฤทธิ์ เป็นผู้สอน (เข้ารอบจำนวน 1ทีม)