นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
      การศึกษา เข้าร่วมรับฟังโครงการประกวด
      หนังสั้นกองทุนยุติธรรม Short film contest
      2017 ภายใต้หัวข้อ "ยุติธรรม ยุติ(ระ)ทม"
     ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00น.
      ณ ห้อง QS1-2002
      ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
      จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
      เทคโนโลยีการศึกษา   ประจำภาคเรียนที่ 2
      ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
      เวลา 09.00-12.00น.  ณ ห้อง QS1-303B
      และนำเสนอนิทรรศการ  บริเวณโดมแก้ว
      ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
      จัดสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
      เทคโนโลยีการศึกษา   ประจำภาคเรียนที่ 2
      ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 2 มีนาคม 2560
      เวลา 10.00-12.00น.  ณ ห้อง QS1-303B
      อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1