วัตถุประสงค์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  1. เพื่อให้นิสิตมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ในการฝึกปฏิบัติในหน่วยงาน  
  ที่รับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา  
  2. เพื่อให้นิสิตมีโอกาสได้ฝึกคิดและแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีกระบวนการ  
  โดยยึดวิธีการจัดระบบเป็น หลักในการแก้ปัญหา  
  3. เพื่อให้นิสิตสามารถปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษา และน าเสนอกระบวนการปฏิบัติงาน  
  หรือผลงาน อย่างมีระบบในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์และ/หรือ สื่ออื่นๆ  
  4. เพื่อให้นิสิตมีทักษะในการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
  ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  1. ขั้นเตรียมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  นิสิตทุกคนต้องปฏิบัติ  ดังนี้  
       1.1 สำรวจความพร้อมด้านวิชาการและพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการศึกษาก่อนออกฝึกประสบการ์วิชาชีพ  
       โดยนิสิตจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานเทคโนโลยีการศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านใดก็ตาม  
       1.2 สำรวจหน่วยงานที่สอดคล้องกับความพร้อมและความสนใจของนิสิต  
       1.3 เลือกหน่วยงาน  
       1.4 เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามวันและเวลา  ซึ่งภาควิชา  
       นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นผู้กำหนด  
  2. ขั้นระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่ง มีกระบวนการ  ดังนี้        
  การฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้ ติดต่อประสานงาน  
  โดยระหว่างการฝึกงานจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
       2.1 การนิเทศโดยอาจารย์นิเทศก์ของภาควิชาฯ อย่างน้อย  2  ครั้ง  
       2.2 การเข้าร่วมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติงานโดยนำเสนอปัญหาและพบอาจารย์นิเทศก์ ที่มหาวิทยาลัยบูรพา  
       2.3 การเรียบเรียงสารนิพนธ์โดยใช้ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ หน่วยงานนั้น ๆ มาศึกษาอย่าง เป็นระบบ  
       แล้วนำเสนอเป็นเอกสารหรือชิ้นงานและเอกสารประกอบเป็นรายบุคคลตามความเห็นชอบของอาจารย์นิเทศก์  
       จากภาควิชาฯ และอาจารย์พี่เลี้ยงจากหน่วยฝึกงาน  
  3. ขั้นหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
       3.1 รายงานตัวกลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
       3.2 ส่งบันทึกการฝึกงาน และสารนิพนธ์ต่ออาจารย์นิเทศก์  
       3.3 เข้าร่วมสัมมนาและสรุปผลการสัมมนาโดยต้องเข้าร่วมน าเสนอผลงาน (จัดเป็นนิทรรศการแสดงผลงาน  
       ของแต่ละหน่วยฝึกงานตามวันและเวลาซึ่งภาควิชาฯ เป็นผู้กำหนด)  
 
ระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 16 สัปดาห์
  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญยิ่งของนิสิตสาขาวิชา  
  เทคโนโลยีการศึกษา เปรียบเสมือนการน าวิชาความรู้ทั้งหลักการและทฤษฎีมาปรับใช้จริง  
  ในสถานการณ์จริง ณ หน่วยฝึกงาน ซึ่งใช้ ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 สัปดาห์  
  ซึ่งนิสิตจะต้องรักษาเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน ณ หน่วยฝึกงาน นั้น ๆ อย่างเคร่งครัด  
  ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  
 

สารนิพนธ์    
       ส่วนประกอบของสารนิพนธ์ ดาวน์โหลด  
       การพิมพ์สารนิพนธ์ ดาวน์โหลด  
       การตั้งค่าการพิมพ์ต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด  
       การเขียนบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง ดาวน์โหลด  
       ตัวอย่างสารนิพนธ์ ดาวน์โหลด