ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชา
        คุณวุฒิ : ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
        อีเมล : nakhon@buu.ac.th


        คุณวุฒิ : ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
        อีเมล : phuedtech@gmail.com 
                   louimsai@yahoo.com
        คุณวุฒิ : ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
        อีเมล : ekkawitt@buu.ac.th

        คุณวุฒิ : ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
        อีเมล : uthit@go.buu.ac.th ,
                   ประวัติและผลงาน


        คุณวุฒิ : ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
        อีเมล : rabbit_d@hotmail.com
        คุณวุฒิ : ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
        อีเมล : m_artnarong@hotmail.com

        คุณวุฒิ : ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
        อีเมล : weerapun@buu.ac.th


        คุณวุฒิ : ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
                       การศึกษา)
        อีเมล : sukhamit@gmail.com
        คุณวุฒิ : ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
        อีเมล : thitichai@buu.ac.th


 
        คุณวุฒิ : ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
        อีเมล : thanawat@go.buu.ac.th


        คุณวุฒิ : ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
        อีเมล :
 
 
        ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
        โทรศัพท์ : 038102058
        อีเมล : nusara_dream@hotmail.com
        ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
        โทรศัพท์ : 038102056
        อีเมล : amonruk@hotmail.com
        ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
        โทรศัพท์ : 038102040
        อีเมล : suwich@buu.ac.th