ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเริ่มพัฒนามาจากแผนกโสตทัศนศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา   บางแสน
       ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เมื่อปีพ.ศ.2517 ได้จัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
       ต่อมาในปีพ.ศ.2533มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาจึงมีสถานะ
       เป็นภาควิชาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และในปี พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยบูรพาเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย
      ในกำกับของรัฐ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา"
       คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาจนถึงปัจจุบัน               สร้างนวัตกรรม  ผู้นำเทคโนโลยี  มีคุณธรรม

               บัณฑิตวิชาการดี  มีคุณธรรม  ชี้นำสังคม  สั่งสมอุดมการณ์  พัฒนาการศึกษา

          1. มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและเป็น
             ผู้ที่มีความรู้ความสามารถดีมีทักษะการปฏิบัติงานในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง
             มีความเพียรพยายาม มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีความเป็นผู้นำในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
          2. มุ่งวิจัยสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิจัยเพื่อ
             สนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
          3. มุ่งบริการวิชาการแก่สังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทำเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้
             เพื่อการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
          4. มุ่งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการศึกษา
             เป็นส่วนสนับสนุนการดำเนินงาน