ระดับปริญญาโท
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 
  ชื่อปริญญา : การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)  
    ชื่อย่อ : กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

 
    โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
   
    1)   หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8   หน่วยกิต    
    2)   หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 15   หน่วยกิต    
    3)   หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 3   หน่วยกิต    
    4)   วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต    
          รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38   หน่วยกิต    
                   
  ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี          
                   
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 140,000   บาท        
 
  แผนการศึกษา                
  แผนการศึกษาสำหรับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
 
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น   (First Semester)          
  วิชาบังคับ 22750059 Reading (Non-credit) ไม่นับหน่วยกิต  
    40267259 หลักและพื้นฐานทางการศึกษาขั้นสูง 2(2-0-4)  
      Advanced  Foundations of  Education    
    43452159 วิธีการวิจัยทางทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
3(3-0-6)  
      Research  Methods  in  Behavioral  and  Social  Science      
    42961459 การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน 3(3-0-6)  
      Instructional  Systems Design  and  Development      
    42963559 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)  
      Computer  for  Education      
            รวม (Total) 11 หน่วยกิต

 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

 
  วิชาบังคับ 43552159 สถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์  3(3-0-6)  
      Statistical  Methods  for  Research    
    42961559 การเผยแพร่นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6)  
      Diffusion of Educational innovation and Technology    
    42961659 การจัดการองค์กรเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6)  
      Management of Educational Technology Organization    
            รวม (Total) 9 หน่วยกิต  
 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น   (First Semester)

 
  วิชาบังคับ 42967159 สัมมนาวิจัย ปัญหาและแนวโน้มเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6)  
      Seminar in Research Problem and Trend in Educational Technology      
  วิชาเลือก           3 หน่วยกิต  
            รวม (Total) 6 หน่วยกิต  
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

   
  วิทยานิพนธ์ 42969959 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36)  
      Thesis      
            รวม (Total) 12 หน่วยกิต  
                     
  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร          
    1.  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร  โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม    
         ไม่ต่ำกว่า 3.00    
    2.  สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย    
    3.  สอบผ่านเค้าโครงวิทยานิพนธ์    
    4.  ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  ตามระเบียบและเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยบูรพา    
         และส่งฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด    
    5.  ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก  ต้องได้รับการตีพิมพ์    
         หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ    
        ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วม    
         กลั่นกรอง (Peer Review)  ระดับ TCI: Thai –Journal Citation Index  หรือฐานข้อมูล    
         สากลหรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม    
         (Proceeding)  ที่มีกรรมการกลั่นกรอง ในลักษณะที่เป็นฉบับเต็ม (Full Paper)