ระดับปริญญาเอก
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 
  ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)  
    ชื่อย่อ : ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)

 
    โครงสร้างหลักสูตร  แบบ 2.1  
    1)   วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกิต    
    2)   วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต    
    3)   ดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36   หน่วยกิต    
        รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 64   หน่วยกิต    
                   
  ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี          
                   
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร            
    ภาคปกติ ประมาณ 560,000   บาท        
 
  แผนการศึกษา                
  แผนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
แบบ 2.1 (ปริญญาโทต่อปริญญาเอกแบบมีรายวิชาและดุษฎีนิพนธ์)
 
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น   (First Semester)          
    999063* Reading (Non-credit) ไม่นับหน่วยกิต  
    435751** สถิติประยุกต์ทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)  
      Statistics Applied to Behavioral Science     
  วิชาเอกบังคับ 429710 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6)  
      Research Methodologies for Educational Technology      
    429711 การออกแบบระบบการเรียนการสอนขั้นสูง 3(3-0-6)  
      Advanced  Instructional  System Design      
            รวม (Total) 9 หน่วยกิต  
  หมายเหตุ   * เป็นรายวิชาสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  

       ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
    ** เป็นรายวิชาต้องเรียนเพิ่มเติมจากที่กำหนดตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
         เห็นชอบโดยไม่นับหน่วยกิต  
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

 
    999064* Academic Reading and Writing (Non-credit) ไม่นับหน่วยกิต  
  วิชาเอกบังคับ 429741 สัมมนาประเด็นปัญหาและแนวโน้มการวิจัย 3(3-0-6)  
      เทคโนโลยีการศึกษา    
      Seminar in Problem and Trends of Educational    
      Technology    
    429742 สัมมนากระบวนการสร้างองค์ความรู้ในสาขา 3(3-0-6)  
      เทคโนโลยีการศึกษา    
      Epistemology  Seminar in Educational Technology      
    429743 สัมมนาภาวะผู้นำนักเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6)    
      Seminar on Leadership for Educational Technologists      
    429791 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์  1 2(2-0-4)    
      Dissertation  Seminar  1      
            รวม (Total) 11 หน่วยกิต    
  หมายเหตุ   * เป็นรายวิชาสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
         ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น   (First Semester)

 
  วิชาเอกบังคับ 429731 การออกแบบบทเรียนสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อหลายมิติ 3(2-2-8)  
      Interactive and Hyper Media Lesson Design      
    429792 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์  2 2(2-0-4)  
      Dissertation  Seminar  2    
  วิชาเอกเลือก           6 หน่วยกิต  
            รวม (Total) 11 หน่วยกิต  
 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

   
  วิชาเอกบังคับ 429998 ดุษฎีนิพนธ์ 12(0-0-36)  
      Doctoral  Dissertation      
            รวม (Total) 12 หน่วยกิต  
  หมายเหตุ  การลงทะเบียนรายวิชา 429798  ดุษฎีนิพนธ์ได้  จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  

 

  (Qualifying  Examination)  
 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย  (Third Semester)

   
  วิชาเอกบังคับ 429998 ดุษฎีนิพนธ์ 12(0-0-36)  
      Doctoral  Dissertation      
            รวม (Total) 12 หน่วยกิต  
 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Third Semester)

   
  วิชาเอกบังคับ 429998 ดุษฎีนิพนธ์ 12(0-0-36)  
      Doctoral  Dissertation      
            รวม (Total) 12 หน่วยกิต  
 
  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร          
    1)  มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน  
    2)  สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร  
    3)  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.51  
    4)  สอบผ่านการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (BUU TEST) หรือแบบทดสอบความสามารถ  
         ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ  เช่น  TOEFL Paper,  
         TOEFL CBT, TOEFL iBT, IELTS  
    5)  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination)  
    6)  ผ่านการตีพิมพ์  เผยแพร่  ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ  อย่างน้อย  3  ชิ้นงาน    
         โดย  1  ใน  3 ชิ้นงาน  ต้องนำเสนอบทความอันเป็นผลงานที่ได้จากดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่ง  
         ของดุษฎีนิพนธ์ โดยผลงานจะต้องนำเสนอเป็นบทความวิจัยตีพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษในวารสาร  
         ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล  หรือวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  
         หรือเทียบเท่า  
    7)  ผ่านการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ (Oral Examination)  ตามระเบียบและเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย  
         และส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพากำหนด