ระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 
  ชื่อปริญญา : การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)  
    ชื่อย่อ : กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)

 
    โครงสร้างหลักสูตร    
    1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
    2)   วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต  
      วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  
        วิชาชีพครูบังคับ   20 หน่วยกิต  
          วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  
        วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต  
          วิชาเอกบังคับ   66 หน่วยกิต  
          วิชาเอกเลือก   12 หน่วยกิต  
    3)   วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
          รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต  
                   
  ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี          
                   
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร            
    ภาคปกติ ประมาณ 50,000   บาท        
    ภาคพิเศษ ประมาณ 75,000   บาท