นักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้นำในการวิจัย
      เผยแพร่  และพัฒนางานด้านนวัตกรรม
      และเทคโนโลยีการศึกษา

      นักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้ที่มีวิถีคิด
      และจริยวัตรที่กอปรด้วยคุณธรรม  จริยธรรม
      มีความเป็นผู้นำทางวิชาการและมีศักยภาพ
      ในการสร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
      และมีทักษะการเรียนรู้ได้ด้วยการนำตนเอง
      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ