ที่ตั้ง  :  
         ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ตั้งอยู่ที่อาคาร  60  พรรษามหาราชินี 1  ชั้น  3 
         มหาวิทยาลัยบูรพา  เลขที่  169  ถ.ลงหาดบางแสน  ต.แสนสุข  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20131
        โทรศัพท์  : 0-3810-2056 , 0-3810-2058
        โทรสาร : 0-3839-3250  
         website  :  http://iet.buu.ac.th   
         e-mail : ietbuu@go.buu.ac.th
         Facebook : http://www.facebook.com/ietbuu
  
      ติดต่อหน้าที่ :  
         คุณอมรรักษ์ ทศพิมพ์  (นักวิชาการศึกษา)  
         โทรศัพท์   0-3810-2056
         อีเมล : amonruk@hotmail.com

         คุณนุสรา  พีระพัฒนพงศ์  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  
         โทรศัพท์ 0-3810-2058
         อีเมล : nusara_dream@hotmail.com

         คุณสุวิช  นนทบุตร  (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)  
         โทรศัพท์ 0-3810-2040  
         อีเมล : suwich@buu.ac.th